01/ 540 92 40 info@ssgtlj.si

PUD

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM (PUD)

Praktično usposabljanje z delom (PUD) je kombinacija dela in izobraževanja. Je obvezen del izobraževalnega programa in ga morate uspešno opraviti vsi dijaki v določenem obsegu izobraževalnega programa, da lahko izobraževanje uspešno zaključite. Čeprav boste opravljali praktično usposabljanje v podjetju, ste še zmeraj tudi dijaki naše šole.

Najpomembnejši cilji praktičnega usposabljanja z delom so:

 • pridobivanje praktičnih izkušenj ter povezovanje izobraževanja in dela,
 • nadgrajevanje v šoli pridobljenih znanj ter prenos teoretičnega znanja v prakso,
 • usposabljanje in razvoj specifičnih spretnosti ter kompetenc poklica,
 • spoznavanje novih učnih situacij in tehnoloških procesov,
 • spoznavanje novih delovnih sredstev, naprav, pripomočkov, materialov,
 • učenje sodelovanja in timskega dela ter komunikacije in nastopa pred strankami,
 • razvijanje odgovornosti:
  • za lastno delo,
  • za kakovost, potrebno v poklicnem delu,
  • za upoštevanje predpisov iz varnosti in zdravja pri delu ter varovanja okolja.

Od vas, dijakov na PUD-u, delodajalci najpogosteje pričakujejo:

 • komunikativnost, upoštevanje pravil lepega vedenja, bontona,
 • pripravljenost učiti se,
 • rednost, točnost in natančnost,
 • samoiniciativnost in podjetnost,
 • zmožnost sodelovanja v timu,
 • zmožnost učinkovite rabe časa, energije in materialov,
 • dovzetnost za uporabo sodobne tehnologije.

Obseg praktičnega usposabljanja z delom

Z izobraževalnim programom je določeno minimalno število tednov oziroma ur praktičnega usposabljanja z delom. Za napredovanje v višji letnik oziroma za dokončanje izobraževanja po programu morate opraviti celotno število ur. V primeru odsotnosti s PUD-a iz katerih koli razlogov morate obvezno obvestiti mentorja v podjetju in šolo (organizatorja PUD) najkasneje v štiriindvajsetih urah. Za nadomestitev izostanka se dogovorite z mentorjem v podjetju. Obvezno pa tudi obvestite organizatorja, da uredi potrebno zdravstveno zavarovanje.

 

Okvirni program praktičnega usposabljanja

PUD je namenjen temu, da dijaki spoznajo delo in življenje v podjetju. Opravljajo dela in naloge, ki jih v določenem podjetju takrat izvajajo.

Obveščanje šole o morebitni odsotnosti s PUD-a

V primeru bolezni mora dijak ali njegovi starši v 24-ih urah odsotnost sporočiti delodajalcu, v roku treh dni pa šoli (organizatorju PUD-a). Najkasneje v sedmih dneh po vrnitvi mora dijak razredniku dostaviti zdravniško opravičilo. Dijak ali njegovi starši so dolžni šolo (razrednika ali organizatorja PUD-a) predhodno obvestiti tudi o morebitni odsotnosti v času PUD-a zaradi sodelovanja na tekmovanjih, pripravah, opravljanja prakse v tujini…

Spremljanje mojega PUD-a

Vedeti morate, da bo mentor moral dosledno spremljati, beležiti in poročati o poteku vašega PUD-a, o vašem napredovanju in tudi o morebitnih odstopanjih. Vaš napredek bo spremljal in preverjal s pregledovanjem vaših pisnih poročil o delu. Pomembno je, da se boste držali dogovorov, upoštevali pravila, navodila in ravnali odgovorno.

Mentor bo dolžan poročati o:

 • prisotnosti na delu,
 • odnosu do dela (prizadevnost, samoiniciativnost, odgovornost, samostojnost,natančnost, točnost, doslednost, aktivnost),
 • kakovosti in obsegu vašega napredovanja pri delu,
 • odnosu do drugih (komuniciranje z nadrejenimi, s sodelavci, s strankami).

 

Dnevnik o delu

O poteku izvajanja PUD-a ste dolžni voditi dnevnik. To bo vaš pisni izdelek praktičnega usposabljanja z delom in pomembna informacija o količini in kakovosti poteka.

Dnevnik naj vsebuje:

 • naslovna stran (naziv šole, letnik in naziv programa, naziv delodajalca, ime in priimek mentorja, vaše ime in priimek, kraj in čas opravljanja PUD-a),
 • program dela,
 • evidenco opravljenih nalog,
 • opis enega področja dela v podjetju,
 • potrdilo o opravljenem PUD-u.
 • zaključek ali povzetek (povzemite vaša spoznanja, ključne ugotovitve s praktičnega usposabljanja z delom, podajte predloge za nadaljnje delo, vnesite vanj tudi vaše lastno mnenje in ugotovitve).

 

Ob zaključku izvajanja PUD-a

Kakšne so obveznosti dijaka/dijakinje do šole in do delodajalca?

Urejen Dnevnik o delu morate po končanem PUD-u v dogovorjenem času obvezno oddati v pisni obliki organizatorju na šoli v pregled in kot dokazilo o opravljeni obveznosti. Dnevnik mora biti pregledan s strani mentorja v podjetju, podpisan in potrjena z žigom podjetja.

Dijak je opravil PUD, ko organizatorju PUD-a na šoli odda:

 1. dnevnik,
 2. potrdilo o opravljenem PUD-u,

Dijak mora vso dokumentacijo oddati organizatorju PUD-a najkasneje 7 dni po zaključku PUD-a. Ko dijak prinese vso zgoraj navedeno dokumentacijo, organizator PUD-a obvesti razrednika, ki vpiše vpiše oceno – OPRAVIL.

Ob zaključku PUD-a se ne pozabite vljudno zahvaliti svojemu mentorju in vsem sodelavcem za priložnost in pomembne izkušnje, na katerih boste nadalje gradili svojo poklicno kariero. Kako in koliko vam bodo v prihodnje odprta vrata delodajalcev za vaše nadaljnje sodelovanje z njimi ali celo za morebitno zaposlitev pri njih po zaključku izobraževanja, je odvisno predvsem od vas, glede na to, kakšen vtis boste tam naredili. Pomembno je, da boste pustili dober vtis in tako omogočili izvajanje PUD-a tudi še naslednjim generacijam naše šole.

Dostopnost