01/ 540 92 40 info@ssgtlj.si

Dvojniki spričeval

V skladu s 36. členom Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Uradni list RS, št. 59/2012) imetniku, ki spričevalo oziroma obvestilo o uspehu izgubi, se to poškoduje, uniči, odtuji oziroma ponaredi, šola izda nadomestno javno listino v obliki izpisa iz evidence na podlagi izjave, v kateri se navedejo razlogi za izdajo nadomestne javne listine. Spričevala ni potrebno preklicati v Uradnem listu Republike Slovenije.

POSTOPEK ZA IZDAJO IZPISA IZ EVIDENCE (DVOJNIKA SPRIČEVALA)
1. VLOGA za izdajo izpisa iz evidence izpolnite na priloženem obrazcu in pošljite po pošti ali oddate
osebno na šoli. VLOGA obvezno priložite tudi potrdila o plačilu:
• upravne takse in
• stroškov izdaje izpisa iz evidence.

2. Plačilo upravne takse se izvrši z UPN obrazcem:

Prejemnik: MF UNPIS, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana
Transakcijski račun: SI56 011001000315637
Koda namena: GOVT
Namen: plačilo upravne takse po tar. št. 6
Referenca: SI11 70084-7111002

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (ZUT-I), (Uradni list RS,  št. 32/2016) plačate upravno takso po tarifni številki 6 v vrednosti 1,80 EUR za vsako nadomestno
listino.

3. Plačilo stroškov izdaje izpisa iz evidence prav tako opravite z UPN obrazcem:
Prejemnik: Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana (krajše SŠGT), Preglov trg 9, 1000 Ljubljana
Transakcijski račun šole: SI56 011006030700814
Koda namena: GOVT
Namen: izpis iz evidence
Referenca: SI00 1000-1

Stroški izdaje izpisa iz evidence (za 1 izpis):
– izpis izgubljenega spričevala zadnjih pet let 10,43 EUR
– izpis starejšega spričevala 20,86 EUR
– izdaja sklepa o verodostojnosti izdanih javnih listin 10,43 EUR

4. Na podlagi popolne vloge vam bomo izdali izpis iz evidence najkasneje v roku 15 dni. Izpis dvignete osebno (istovetnost potrdite z osebnim dokumentom).  Strošek izpisa lahko poravnate tudi v blagajni šole.
Morebitne dodatne informacije dobite v sprejemni pisarni šole oz. na telefonski številki 01/54 07 098.
__________________________________________________________________________________________
Cene izpisa iz evidenc so bile potrjene na 15. seji strokovnega kolegija Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije dne 03. 10. 2006 in na seji Sveta šole Srednje šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani 3. 10. 2017, uporabljajo pa se od 18. 10. 2017 dalje. Višina upravne takse je določena skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 32/2016).

Dostopnost