01/ 540 92 40 info@ssgtlj.si

Katalog IJZ

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv zavoda: Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana
Preglov trg 9
1000 LjubljanaTel: 01 540 92 40
Fax: 01 540 85 89e-pošta: info@ssgtlj.si
Odgovorna uradna oseba: Inka Nose, ravnateljica
Tel.: 01 540 92 40
Fax: 01 540 85 89
e-pošta: inka.nose@ssgtlj.si
Datum zadnje spremembe: 11. 07. 2023
Dostopnost kataloga: – preko spleta:

– v fizični obliki:

www.ssgtlj.si

Tajništvo šole:

09.00 – 10.30
14.00 – 15.00

 

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga 
2.1 Organigram in podatki o organizaciji zavoda 
Kratek opis delovnega področja zavoda: Srednješolsko poklicno in srednje strokovno izobraževanje

Izobraževalni programi za mladino in odrasle

 • Gimnazija (4 leta)
 • Gastronomija in turizem/SSI (4 leta)
 • Gastronomske in hotelske storitve/SPI (3 leta)
 • Gastronomija/PTI (2 leti)
 • Gastronomija in turizem/PT (1 leto)

Tečaji za profesionalce in neprofesionalce

 • Dietni kuhar
 • Vodja cateringa
 • Pomočnik kuharja
 • Pomočnik natakarja
 • Turistični animator
 • Usposabljanje mentorjev dijakom na PUD

Druge dejavnosti zavoda

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot: Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana
Preglov trg 9, 1000 Ljubljana
Organigram zavoda Organigram šole
2.2 Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba: Marjeta Smole, ravnateljica
Tel.:  01 540 92 40
Fax.: 01 540 85 89
e-pošta: marjeta.smole@ssgtlj.si
2.3 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Notranji predpisi Akt o ustanovitvi

Druge dejavnosti zavoda

Državni predpisi Preusmeritev na državni register veljavnih predpisov
za področje delovanja zavoda:- Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje http://www.mizs.gov.siUradni list RS
http://www.uradni-list.si/

– Državni zbor
http://www.dz-rs.si/

Predpisi EU – EU portal
http://europa.eu
2.4 Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra  predpisov)
Predlogi predpisov Zavod ni predlagatelj predpisov.
2.5 Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 
Seznam strateških in programskih dokumentov
 • Letni delovni načrt zavoda za posamezno šolsko leto
 • Poročilo zavoda o doseženih ciljih in rezultatih v preteklem šolskem letu
 • Letno poročilo zavoda za preteklo koledarsko leto
 • Program dela za posamezno koledarsko leto
 • Finančni načrt in kadrovski načrt zavoda za posamezno koledarsko leto
2.6 Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov 
Vrste postopkov, ki jih vodi organ
 • Vpis v programe srednješolskega izobraževanja
 • Postopek priznavanja izobraževanja v tujini
 • Obravnava dijakov v šolski svetovalni službi
 • Odločanje o dodelitvi posebnega statusa dijaka
 • Odločanje o pritožbah
2.7 Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja 
Seznam evidenc Zavod ne vodi javnih evidenc.
2.8 Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 
Seznam zbirk
 • Popis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda
 • Interni pravni akti šole v skladu z zakonodajo za področje izobraževanja
 • Seznam dijakov šole
 • Seznam zaposlenih na šoli
2.9 Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov 
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa
 • Urnik
 • Šolski koledar
 • Šolska publikacija

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja 
Opis dostopa: – preko spleta:

– v fizični obliki:

www.ssgtlj.si

Tajništvo šole:

09.00 – 10.30
14.00 – 15.00

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja 
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov Vpisni pogoji za  dijake
Vpisni pogoji za izobraževanje odraslihUrnik
Šolski koledar
Subvencioniranje šolske prehrane
Dostopnost