01/ 540 92 40 info@ssgtlj.si

Svet staršev

Starši dijakov, ki so vključeni v vzgojno-izobraževalni program, uresničujejo svoje interese preko svojih predstavnikov v Svetu staršev in nadalje v Svetu šole. Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje Svet staršev, ki je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek na šoli po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Naloge sveta staršev:

  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnateljice o nadstandardnih storitvah,
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja šole,
  • sodeluje pri usmerjanju politike šole,
  • sodeluje pri upravljanju šole,
  • nadzira izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov,
  • razpravlja o poročilih ravnateljice,
  • obravnava pritožbe staršev,
  • voli predstavnike staršev v svet šole.

Svet staršev se bo v šolskem letu 2020/2021 sestal trikrat (septembra, marca in junija).

Dostopnost