01/ 540 92 40 info@ssgtlj.si

Interesne dejavnosti

INTERESNE DEJAVNOSTI – Šolsko leto 2018/2019

Interesne dejavnosti na šoli se delijo na obvezne in na izbirne. Koordinatorici izvajanja interesnih dejavnosti sta prof. Polona Ostanek in prof. Nataša Polak.

OBVEZNI DEL interesnih dejavnosti Dijak opravi obvezne interesne dejavnosti (IND), ko izpolni obveznosti, ki so opredeljene v letnem delovnem načrtu (LDN) za tekoče šolsko leto. Obveznosti so izpolnjene s 100-odstotno udeležbo na IND. To se na koncu šolskega leta v šolski dokumentaciji evidentira z opisno oceno »opravil«.

Če dijak zboli ali je odsoten zaradi opravičenih razlogov, se to evidentira v ustrezni šolski dokumentaciji, interesne dejavnosti pa vseeno nadomešča. Nadomeščanje interesnih dejavnosti poteka v času popravnih in dopolnilnih izpitov na način, ki ga določi šola, ali med letom v dogovoru s prof. Polono Ostanek ali s prof. Natašo Polak. Na to nadomeščanje se je potrebno prijaviti s prijavnico.

Dijak, ki obveznosti, določenih z LDN, ni opravil, ne more dobiti letnega spričevala, dokler ne opravi dopolnilnega izpita iz IND. Na ta izpit se mora prijaviti. Vsebino in obseg dopolnilnega izpita za posameznega dijaka določi organizator interesnih dejavnosti, in sicer glede na obveznosti, ki jih dijak ni opravil.

Evidenco o (ne)opravljenih interesnih dejavnostih posameznega oddelka vodi razrednik v e-dnevniku.

IZBIRNE INTERESNE DEJAVNOSTI – KROŽKI

Krožki so sicer namenjeni vsem dijakom, tisti dijaki, ki imajo izbirne interesne dejavnosti, pa morajo opraviti tolikšno število ur, kot je določeno po programu.

Letos bodo na šoli delovali naslednji krožki:

Krožek Število ur Izvajalec
Glasbena skupina 20 ur Irena Sladič,

Polona Rus Brišar

Barmanski krožek 20 ur Ludvik Fekonja
Krožek Barist 20 ur (samo za gastronomijo) Ludvik Fekonja
Osnove kuhanja kave 10 ur (samo za turizem) učitelji strežbe
Angleški krožek 10 ur Barbara Hvala Pelicon
Šolske prireditve po dogovoru po dogovoru
Priprava na Cankarjevo priznanje 20 ur Nina Gabrovšek,

Barbara Iskra Šarec

Priprava na Kenguru 12 ur Rok Strehovec
Priprava na tekmovanje iz razvedrilne matematike 20 ur Aleša Cerk
Priprava na tekmovanje iz logike 20 ur Aleša Cerk
Priprava na tekmovanje iz nemščine 20 ur učitelji nemščine
Priprava na tekmovanje iz angleščine 20 ur učitelji angleščine
Priprave na strokovna tekmovanja (GTZ, Tuševa zvezdica, Biser mora /Brač/ …) 20 ur učitelji praktičnega pouka
Priprava na tekmovanje iz zgodovine 20 ur Polona Rus Brišar
Priprave na državno prvenstvo v mešanju barskih pijač 20 ur učitelji stroke

(Ludvik Fekonja)

Priprava na 5. predmet SM 20 ur učitelji izbranih predmetov
Obisk sejmov, prireditev, razstav na temo prehrana 6 ur po pouku Mateja Krašovec
Kuharski tečaj (5 €) 6 ur (za 1./2. T) učitelji kuharstva
Pohodništvo (Krim) 10 ur (maj 2019) Larisa Simončič
Pomoč pri tečajih po dogovoru Zofija Barbič Banfi
CPP-tečaj 20 ur Melita Naglič, Inka Nose
Tečaj prve pomoči 10 ur Melita Naglič, Inka Nose
EKO-vrt 10 ur Miha Uršič
Čiščenje okolice šole 3 ure razredniki
Tečaj francoščine 20 ur Simona Šumrada
Tečaj ruščine 20 ur Nina Gabrovšek
Predavanje Spoznajmo Italijo 10 ur Savina Kolosovski Paolucci
Likovni krožek 20 ur Valerija Vuk Husejnagić
 Projekt Zdrava šola  20 ur učitelji pri projektu
Bralni krožek 15 ur Metka Pokorn, Mirijam Sterle
Projekt MEPI 20 ur Inka Nose, Branko Glavan
Priprave na tekmovanje o sladkorni bolezni 20 ur Ana Celjar M., Darja Užmah
Šolska ekipa Prve pomoči 20 ur Aleša Cerk
Benetke, fakultativna ekskurzija 15 ur Irena Sladič
Fakultativna ekskurzija Španija

Fakultativna ekskurzija Bolgarija

20 ur Helena Seliškar Mirkovič

Valerija Vuk Husejnagić

Obiski drugih šol (Beljak, Izola) 12 ur Mateja Keček, Polona Ostanek
Krožek Barist (samo za gastronomijo) 20 ur Ludvik Fekonja
Sodelovanje na predstavitvah SŠ na OŠ 6 ur Brigita Rupar
Obisk sejma Informativa 6 ur Anja Jan Golob

Pri vseh dejavnostih je zapisano maksimalno število ur.

Razrednik dijaku prizna tudi dejavnost, ki jo je ta opravil v govoru s katerim od učiteljev šole, vendar mora biti razrednik o tem vnaprej obveščen.

Izbirne interesne dejavnosti lahko dijaki opravijo še na naslednje načine:

  • Gledališki, glasbeni ali filmski abonma

Mentorica je Irena Sladič. Prijavite se lahko pri svoji profesorici slovenščine (10 ur).

  • Udeležba na tekmovanjih

Mišljena so tista tekmovanja, katerih se dijaki (pod vodstvom mentorja) udeležijo kot predstavniki naše šole. Med opravljene ure se štejejo tudi ure priprav na tekmovanje (20 ur).

  • Raziskovalne naloge
    1. Ure za raziskovalno nalogo se priznajo, ko je zaključena naloga oddana šolskemu mentorju za raziskovalne naloge (20 ur).
  • Pomoč sošolcem
    1. Razrednik lahko po lastni presoji prizna dijaku, ki izven pouka pomaga svojim sošolcem, največ 10 ur izbirnih interesnih dejavnosti.
  • Prosta izbira dijaka
  1. Dijakom razrednik lahko prizna 10 ur opravljenih interesnih dejavnosti zaradi obiskovanja glasbene šole, pevskega zbora, dramske skupine, plesnih ali športnih treningov. Dijaki zato sodelujejo na šolskih prireditvah, če jih organizator potrebuje.
Dostopnost