01/ 540 92 40 info@ssgtlj.si

GDPR

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE NA SREDNJI ŠOLI ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

I. PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA
Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana deluje na naslovu Preglov trg 9. Šola ima bogato tradicijo, na katero smo ponosni. Prizadevamo si, da bi tradicijo dobre šole nadaljevali in razvijali kvaliteto pouka in dobrih odnosov. V tem okviru kar največjo pozornost namenjamo varovanju osebnih podatkov naših dijakov, njihovih staršev, zaposlenih in partnerjev.

Za namene izobraževanja in izpopolnjevanja dijakov, za spremljanje njihovega razvoja in napredovanja, za svetovanje in obveščanje, za namene zaposlovanja ter za nemoten potek dela Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana obdeluje osebne podatke dijakov, staršev oz. zakonitih zastopnikov v mejah, ki jih določajo predpisi s področja varstva osebnih podatkov oziroma izražena volja s strani staršev ali dijaka ali drugega posameznika.

II. NAŠA VIZIJA VARSTVA ZASEBNOSTI OZIROMA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV
Na Srednji šoli za gastronomijo in turizem Ljubljana se zavzemamo za visoke standarde informacijske varnosti, zasebnosti in preglednosti ter varovanja osebnih podatkov.

III. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (POVOP) na Srednji šoli za gastronomijo in turizem Ljubljana je Marko Rovan, univ. dipl. prav., ki je dostopen po telefonu (01 300 47 38) in po elektronski pošti na naslovu marko.rovan@seslj.si oz. na naslovu Srednja šola za gastronomijon in turizem Ljubljana, Preglov trg 9, Ljubljana.
Starši, dijaki in drugi, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov sami stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

IV. NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV IN PRAVNI TEMELJI
a) Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana obdeluje osebne podatke posameznikov na podlagi oziroma v okvirih zakonskega pravnega temelja:
– Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. L. RS, št. 94/07; ZVOP-1),
– Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 79/06 in 68/17; ZPSI-1),
– Zakon o maturi (Ur. l. RS, št. 1/07; ZMat-UPB1)
– Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US),
– Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 96/99, 108/99, 97/06, 59/12 in 30/18),
– in na podlagi drugih mednarodnih pogodb, predpisov EU ter nacionalnih zakonov, ki terjajo od Srednje šola za gastronomijo in turizem Ljubljana, da v določenih primerih posreduje osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.
b) Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana v določenih primerih zaproša posameznike za podajo privolitev v obdelavo njihovih osebnih podatkov, kadar je obdelava teh podatkov potrebna za namene, ki v zakonskih pravnih temeljih niso opredeljeni, kot na primer za uporabo zasebnega telefona in elektronskega naslova na namen lažje komunikacije, za objavo fotografij dijaka v šolskih publikacijah, na šolski spletni strani in za obveščanje javnosti o šolskih dogodkih in učnem procesu, za sodelovanje dijaka v anketah, pri snemanju različnih izobraževalnih in promocijskih oddaj ipd. V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do preklica.
c) Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana osebne podatke dijakov, zaposlenih in drugih posameznikov obdeluje v okviru in za namen izvajanja različnih dogovorov in pogodb, kamor sodi tudi obdelava osebnih podatkov dijakov in njihovih staršev za namene izvajanja programa vzgoje in izobraževanja na podlagi njihove odločitve za vpis v našo šolo.
d) Spletna stran Srednje šole za gastronomijo in turizem Ljubljana uporablja piškotke za izboljšanje vaše uporabniške izkušnje. Uporaba je opisana na naslovu
http://www.ssgtlj.si/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=499&Itemid=200097. Stran je dostopna prek menija Srednje šole za gastronomijo in turizem Ljubljana / Pravno obvestilo na spletni strani prek povezave v obvestilu o piškotkih (ki se prikazuje, dokler uporabnik ne dovoli uporabe piškotkov).
Preko piškotkov Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana ne zbira osebnih podatkov.

V. UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV IN MOREBITNI PRENOS OSEBNIH PODATKOV V TRETJE DRŽAVE
Zbranih osebnih podatkov Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana ne posreduje izven EU območja (t. i. tretjim državam), razen v primerih, ko Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana uporablja posebna programska orodja za izvajanje svojih dejavnosti, ki bazirajo na strežnikih v teh državah; v takšnih primerih so osebe, katerih osebni podatki bi se posredovali na strežnike v tretje države, o tem informirane, hkrati pa morajo s takšnim posredovanjem izrecno soglašati, namreč brez danega soglasja se njihovi osebni podatki ne posredujejo nikamor, prav tako pa mora Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana  v tem primeru upoštevati dejstvo, da se osebni podatki lahko prenesejo v tretje države le, če informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (IP) priznava te države kot varne države oz. države, ki izvajajo zadovoljivo politiko varovanja osebnih podatkov, o čemer se izda tudi posebna odločba IP.

VI. PRAVICE POSAMEZNIKOV
S pisno zahtevo, poslano na naslov: Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana, Preglov trg 9, 1000 Ljubljana ali na info@ssgtlj.si ali z zahtevo, podano preko spletnega obrazca, dostopnega na spletni strani https://www.ip-rs.si/, lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, ter zahteva prenos podatkov.
Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih podatkov kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana, Preglov trg 9, 1000 Ljubljana ali na info@ssgtlj.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri informacijskem pooblaščencu RS (https://www.ip-rs.si/), če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

VII. ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV
Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana bo obdelovala osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja.

Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V slednjih primerih Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo.

Dostopnost