01/ 540 92 40 info@ssgtlj.si

Šola s tradicijo

Smo na prehodu med zakladi preteklosti in izzivi bodočnosti.

Ob 60. obletnici Srednje šole za gastronomije in turizem Ljubljana

Zgodilo se je v letu 1945 – 13 dijakov in 5 učteljev je prestopilo prag stavbe nekdanjega Gostilničarskega doma (kasneje restavracije Urška) na Privozu 11 na Prulah in to je bil pravzaprav začetek Srednje šole za gastronomijo in turizem v Ljubljana. Bila je prva tovrstna šola ne le na območju Slovenije, pač pa tudi tedanje skupne države.

Od takrat je minilo 60 let! Po eni strani je to veliko, po drugi pa, v primerjavi z zgodovino človeštva, je to obdobje le kot utrinek, vendar pomemben utrinek v razvoju našega srednjega šolstva.

Nova podoba Evrope je spodbujala razvoj gospodarstva, ki mu je botroval vedno bolj naraščajoč in množični turizem. Zahteve po šolanih in strokovno usposobljenih kadrih so iz dneva v dan rasle. Šola se je širila in pod vplivom širših družbenih, političnih in kulturnih smernic doživljala organizacijske in vsebinske spremembe, menjala imena, programe in celo lokacije. Doživljala je obdobja vzponov in zatišja, vendar je bila vseskozi prisotna tako v slovenskem, kot tudi širšem prostoru.

Ko se oziramo v preteklost se s spoštovanjem in hvaležnostjo obračamo k vsem, ki so s svojim delom prispevali k delovanju šole. Čutimo dolžnost in odgovornost nadaljevati njihovo delo ter v tem duhu vzgojiti in dati popotnico mladim rodovom. V iskanju novih možnosti si prizadevamo, da bi bili čm boljši, obenem pa se zavedamo, da ne smemo pozabiti bistva, ki je skupen šoli, gostinstvu in turizmu – ljudje in dobri medčloveški odnosi.

Naš cilj je ponovno postaviti šolo na mesto, ki ga je že imela v tem prostoru, obenem pa se odpreti navzven in razširiti svoja obzorja.

Zgodovina šole

 • 1945/46 – Decembra 1945 ustanovljena Srednja šola za turizem in gostinstvo v Ljubljani (SŠTG), ki je tudi edina v takratni Jugoslaviji. Pouk poteka v prostorih Gostilničarskega doma na Privozu 11 (današnja Urška).
 • 1947/48 – Ukinjena še predvojna enoletna Šola za gostilničarske gospodinje, prav tako enoletna Šola za učence v gospodarstvu gostinske stroke pa se reorganizira v Nižjo gostinsko šolo.
 • 1950 – SŠTG vzporedno z drugimi srednjimi šolami preide od triletnega k štiriletnemu šolanju.
 • 1951 – Šola zaradi denarnih težav ukinjena. Vpisani učenci končajo pouk v šolskem letu 1953/54.
 • 1952/53 – Nižja gostinska šola se reorganizira v strokovno šolo s praktičnim poukom in novim imenom: Gostinska šola v Ljubljani.
 • 1953–1981 – V tem obdobju šola pridobi naslednje šolske delavnice za praktični del pouka: hotel Bellevue, restavracijo Urška, gostilno Urban, bife Jadran in gostilno Pod velbom.
 • 1956 – Ustanovljena Hotelska šola v Ljubljani – za učence s končano gostinsko šolo in z oddelki za odrasle, že zaposlene gostinske delavce.
 • 1957/58 – Ponovno ustanovljena Vajenska šola gostinske stroke.
 • 1958 – Ustanovljen Gostinski šolski center v Ljubljani, ki povezuje hotelsko, gostinsko in vajensko šolo ter šolske delavnice. Njegov ustanovitelj je bil Okrajni ljudski odbor v Ljubljani.
 • 1959/60 – Šolanje skrajšano s treh let na dve leti.
 • 1960/61 – Ukinjeni Vajenska in Hotelska šola, slednjo nadomesti Enoletna šola za gostinske poslovodje. Gostinske šole se ustanavljajo tudi drugje po Sloveniji, tako da ljubljanska lahko skrbi predvsem za potrebe ljubljanskega okraja. Edino na tej šoli pa gostinci morejo pridobiti visoko kvalifikacijo v svoji stroki.
 • 1962–1967 – V tem obdobju se šola širi: pouk v gostinski šoli traja spet tri leta, v poslovodski, ki se spet preimenuje v Hotelsko, pa dve leti.
 • 1962 – Okrajna gospodarska zbornica v Ljubljani, od 1961 tudi ustanovitelj šole, Gostinskemu šolskemu centru dodeli nove prostore na Poljanski 28a. Poslopje je bilo zgrajeno za potrebe Šolskega centra za blagovni promet; ustanovitelj določ, da se ta dva centra združita v Šolski center za trgovino in gostinstvo v Ljubljani.
 • 1965 – Združitev obeh centrov se ne izkaže za najboljšo, zato se centra razdružita v dve samostojni enoti: Gostinski šolski center in Center za blagovni promet. Novi ustanovitelj šole je občna Ljubljana Center.
 • 1970 – Pravice ustanovitelja preidejo na Mesto Ljubljano.
 • 1970/71 – Šola odpira dislocirane enote v Novi Gorici, Kočevju in Kranju.
 • 1971 – Poklicna gostinska šola se preimenuje v Poklicno gostinsko šolo »Milana Majcna« v Ljubljani.
 • 1981/82 – Začetek usmerjenega izobraževanja. 1981 se Gostinski šolski center preimenuje v Srednjo šolo za gostinstvo in turizem, ki uvaja nove programe: kuharstvo, strežbo in turistična dela z več smermi. Ob triletni poklicni šoli se kot novost ustanovi štiriletna strokovna šola. S širjenjem programov se večajo prostorske težave.
 • 1981–1987 – Zaradi večjega števila programov je prostorska stiska v stavbi na Poljanski 28a vedno hujša.
 • 4. junij 1987 – Operativni odbor za prenovo ljubljanskih srednjih šol sprejme konkretno odločtev, po kateri se začnejo intenzivne priprave na gradnjo nove Srednje šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani. Edina možna lokacija: Fužine.
 • 1989 – Začetek gradnje nove šole.
 • januar 1990 – Začetek pouka v novi šolski stavbi.
 • 1991 – Konec usmerjenega izobraževanja. Ustanoviteljske pravice šole prevzame republika. Ločtev na triletni poklicni in štiriletni strokovni program. Programa tehnik kuharstva in tehnik strežbe se združita v program gostinski tehnik.
 • 1993/94 – Prva generacija turističnih tehnikov, ki se v tretjem letniku začne pripravljati na splošno maturo.
 • 1994/95 – Prva generacija turističnih tehnikov na SŠGT opravlja splošno maturo.
 •  2019 –  Srednja šola za gostinstvo in turizem v Ljubljani  se preimenuje v Srednjo šolo za gastronomijo in turizem Ljubljana

 

ŠOLA – NJENA VELIKOST, NJENI PROSTORI IN OPREMA

Šola, v katero smo se vselili 1990. leta, ima:

 • – 19 splošnih učlnic in 12 kabinetov,
 • – 4 specializirane učlnice (za kemijo, fiziko in biologijo, računalništvo, praktični pouk turizma),
 • – 7 učlnic za poučevanje kuharstva in strežbe, s kabineti in spremljajočmi prostori,
 • – večjo amfiteatrsko predavalnico,
 • – knjižnico s čtalnico,
 • – telovadnico s shrambo za orodja in kabineti,
 • – garderobe za dijake,
 • – malo in veliko zbornico,
 • – sobi za razgovore s starši, FOTO ŠOLE
 • – sobo z razglasno postajo,
 • – pisarniške prostore,
 • – dva večnamenska atrija,
 • – avlo,
 • – arhiv.

Skupna površina stavbe meri 6100 m².

Tehnološki napredek, s katerim živimo, in spremembe, ki smo jim iz dneva v dan priča, narekujejo posodabljanje tudi naše nove šole.

V letu 2000 je bilo na šoli postavljeno računalniško omrežje, pripravil se je tudi dodaten prostor za razgovore s starši.

Od leta 2000 naprej s pomočjo Ministrstva za šolstvo in šport postopoma na novo opremljamo vse učlnice na šoli. Vzporedno s tem vsako leto kupimo kaj od opreme, ki posodablja pouk, ga lajša in popestri: videorekorderje, računalnike, kasetofone, fotokopirni stroj …

 

POMEMBNEJŠI DOGODKI V ŠOLI V ZADNJIH DESETIH LETIH

 • 1998/1999 – Na šoli se začne izvajati pouk za poklicno-tehniško izobraževanje.
 • 1998/1999 – V skladu z novimi pravilniki se uvede napredovanje učteljev v plačlne razrede.
 • 1999/2000 – V poklicno izobraževanje se uvede tudi dualna oblika izobraževanja (šola izvaja teoretično izobraževanje in en del praktičnega, drugi del praktičnega izobraževanja pa poteka pri delodajalcu).
 • 2000 – 20. januarja je bil na svetu staršev ustanovljen šolski sklad. V njem so trije predstavniki staršev, trije predstavniki šole in en predstavnik dijakov.
 • 2000/2001 – Zadnja generacija na šoli opravlja splošno maturo.
 • 2001/2002 – Začel se je nov izobraževalni program, gostinsko-turistični tehnik.
 • 2001/2002 – Srednješolsko strokovno izobraževanje se prvičzaključ s poklicno maturo.
 • 2002/2003 – Začela je izhajati šolska publikacija.
 •  2019 – Srednja šola za gostinstvo in turizem v Ljubljani se preimenuje v Srednjo šolo za gastronomijo in turizem Ljubljana

 

RAVNATELJI V ZADNJIH DESETIH LETIH

 •  Janja KAMNIKAR 1984–1996
 • Slavko ŽUPANIČ 1996–2004
 • Marjeta SMOLE 2004–do danes

 

Marjeta Smole, ravnateljica SŠGT

Dostopnost