ssgtlj002-2 ssgtlj003-3 ssgtlj_new ssgtlj-web-banner2 ssgtlj-web-banner3 ssgtlj001-1

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

70 LET - ŠOLA S TRADICIJO

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

       banner ssgtlj

INTERESNE DEJAVNOSTI – Šolsko leto 2018/2019

Interesne dejavnosti na šoli se delijo na obvezne in na izbirne. Koordinatorici izvajanja interesnih dejavnosti sta prof. Polona Ostanek in prof. Nataša Polak.

OBVEZNI DEL interesnih dejavnosti Dijak opravi obvezne interesne dejavnosti (IND), ko izpolni obveznosti, ki so opredeljene v letnem delovnem načrtu (LDN) za tekoče šolsko leto. Obveznosti so izpolnjene s 100-odstotno udeležbo na IND. To se na koncu šolskega leta v šolski dokumentaciji evidentira z opisno oceno »opravil«.

Če dijak zboli ali je odsoten zaradi opravičenih razlogov, se to evidentira v ustrezni šolski dokumentaciji, interesne dejavnosti pa vseeno nadomešča. Nadomeščanje interesnih dejavnosti poteka v času popravnih in dopolnilnih izpitov na način, ki ga določi šola, ali med letom v dogovoru s prof. Polono Ostanek ali s prof. Natašo Polak. Na to nadomeščanje se je potrebno prijaviti s prijavnico.

Dijak, ki obveznosti, določenih z LDN, ni opravil, ne more dobiti letnega spričevala, dokler ne opravi dopolnilnega izpita iz IND. Na ta izpit se mora prijaviti. Vsebino in obseg dopolnilnega izpita za posameznega dijaka določi organizator interesnih dejavnosti, in sicer glede na obveznosti, ki jih dijak ni opravil.

Evidenco o (ne)opravljenih interesnih dejavnostih posameznega oddelka vodi razrednik v e-dnevniku.

IZBIRNE INTERESNE DEJAVNOSTI – KROŽKI

Krožki so sicer namenjeni vsem dijakom, tisti dijaki, ki imajo izbirne interesne dejavnosti, pa morajo opraviti tolikšno število ur, kot je določeno po programu.

Letos bodo na šoli delovali naslednji krožki:

Krožek

Število ur

Izvajalec

Glasbena skupina

20 ur

Irena Sladič,

Polona Rus Brišar

Barmanski krožek

20 ur

Ludvik Fekonja

Krožek Barist

20 ur (samo za gastronomijo)

Ludvik Fekonja

Osnove kuhanja kave

10 ur (samo za turizem)

učitelji strežbe

Angleški krožek

10 ur

Barbara Hvala Pelicon

Šolske prireditve

po dogovoru

po dogovoru

Priprava na Cankarjevo priznanje

20 ur

Nina Gabrovšek,

Barbara Iskra Šarec

Priprava na Kenguru

12 ur

Rok Strehovec

Priprava na tekmovanje iz razvedrilne matematike

20 ur

Aleša Cerk

Priprava na tekmovanje iz logike

20 ur

Aleša Cerk

Priprava na tekmovanje iz nemščine

20 ur

učitelji nemščine

Priprava na tekmovanje iz angleščine

20 ur

učitelji angleščine

Priprave na strokovna tekmovanja (GTZ, Tuševa zvezdica, Biser mora /Brač/ …)

20 ur

učitelji praktičnega pouka

Priprava na tekmovanje iz zgodovine

20 ur

Polona Rus Brišar

Priprave na državno prvenstvo v mešanju barskih pijač

20 ur

učitelji stroke

(Ludvik Fekonja)

Priprava na 5. predmet SM

20 ur

učitelji izbranih predmetov

Obisk sejmov, prireditev, razstav na temo prehrana

6 ur po pouku

Mateja Krašovec

Kuharski tečaj (5 €)

6 ur (za 1./2. T)

učitelji kuharstva

Pohodništvo (Krim)

10 ur (maj 2019)

Larisa Simončič

Pomoč pri tečajih

po dogovoru

Zofija Barbič Banfi

CPP-tečaj

20 ur

Melita Naglič, Inka Nose

Tečaj prve pomoči

10 ur

Melita Naglič, Inka Nose

EKO-vrt

10 ur

Miha Uršič

Čiščenje okolice šole

3 ure

razredniki

Tečaj francoščine

20 ur

Simona Šumrada

Tečaj ruščine

20 ur

Nina Gabrovšek

Predavanje Spoznajmo Italijo

10 ur

Savina Kolosovski Paolucci

Likovni krožek

20 ur

Valerija Vuk Husejnagić

 Projekt Zdrava šola

 20 ur

učitelji pri projektu

Bralni krožek

15 ur

Metka Pokorn, Mirijam Sterle

Projekt MEPI

20 ur

Inka Nose, Branko Glavan

Priprave na tekmovanje o sladkorni bolezni

20 ur

Ana Celjar M., Darja Užmah

Šolska ekipa Prve pomoči

20 ur

Aleša Cerk

Benetke, fakultativna ekskurzija

15 ur 

Irena Sladič

Fakultativna ekskurzija Španija

Fakultativna ekskurzija Bolgarija

20 ur

Helena Seliškar Mirkovič

Valerija Vuk Husejnagić

Obiski drugih šol (Beljak, Izola)

12 ur

Mateja Keček, Polona Ostanek

Krožek Barist (samo za gastronomijo)

20 ur

Ludvik Fekonja

Sodelovanje na predstavitvah SŠ na OŠ

6 ur

Brigita Rupar

Obisk sejma Informativa 

6 ur

Anja Jan Golob

Pri vseh dejavnostih je zapisano maksimalno število ur.

Razrednik dijaku prizna tudi dejavnost, ki jo je ta opravil v govoru s katerim od učiteljev šole, vendar mora biti razrednik o tem vnaprej obveščen.

Izbirne interesne dejavnosti lahko dijaki opravijo še na naslednje načine:

  • Gledališki, glasbeni ali filmski abonma

Mentorica je Irena Sladič. Prijavite se lahko pri svoji profesorici slovenščine (10 ur).

  • Udeležba na tekmovanjih

Mišljena so tista tekmovanja, katerih se dijaki (pod vodstvom mentorja) udeležijo kot predstavniki naše šole. Med opravljene ure se štejejo tudi ure priprav na tekmovanje (20 ur).

  • Raziskovalne naloge
    1. Ure za raziskovalno nalogo se priznajo, ko je zaključena naloga oddana šolskemu mentorju za raziskovalne naloge (20 ur).
  • Pomoč sošolcem
    1. Razrednik lahko po lastni presoji prizna dijaku, ki izven pouka pomaga svojim sošolcem, največ 10 ur izbirnih interesnih dejavnosti.
  • Prosta izbira dijaka
  1. Dijakom razrednik lahko prizna 10 ur opravljenih interesnih dejavnosti zaradi obiskovanja glasbene šole, pevskega zbora, dramske skupine, plesnih ali športnih treningov. Dijaki zato sodelujejo na šolskih prireditvah, če jih organizator potrebuje.
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.