ssgtlj002-2 ssgtlj003-3 ssgtlj_new ssgtlj-web-banner2 ssgtlj-web-banner3 ssgtlj001-1

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

70 LET - ŠOLA S TRADICIJO

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

       banner ssgtlj

DRŽAVNI ZBOR je na seji 2. 4. 2020 sprejel

ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 IN OMILITEV NJENIH POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE IN GOSPODARSTVO (ZIUZEOP)

 

  1. člen

(prilagoditev srednješolskega, višješolskega izobraževanja in osnovnošolskega izobraževanja odraslih)

 

(1) Ne glede na določbe drugih predpisov se trajanje šolskega in študijskega leta ter zaključevanje izobraževanja in vsi roki za uveljavljanje pravic ter izvrševanje dolžnosti vseh subjektov na področju osnovnošolskega, srednješolskega in višješolskega izobraževanja s sklepom ministra lahko spremenijo oziroma določijo drugače.

(2) Ne glede na določbe drugih predpisov se za področje izvajanja osnovne šole za odrasle uporablja prejšnji odstavek.

(3) Z izvajanjem vzgojno-izobraževalnih in višješolskih študijskih programov in drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela v skladu s programi ter letnimi delovnimi načrti šol na daljavo se dosega realizacijo ur in cilje, določene z vzgojnoizobraževalnimi ali študijskimi programi, vključno s preverjanjem in ocenjevanjem znanja.

(4) Ne glede na določbe drugih predpisov določi merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v srednje in višje šole minister s sklepom.

  1. člen

(praktično usposabljanje z delom, praktično izobraževanje, obvezne izbirne vsebine, interesne dejavnosti)

(1) Če zaradi epidemije dijakom, vajencem in študentom v zaključnih letnikih ni bilo omogočeno praktično usposabljanje z delom in praktično izobraževanje pri delodajalcih, se jim to prizna kot opravljeno, če imajo zaključene pozitivne ocene pri vseh strokovnih modulih v zaključnem letniku.

(2) Če zaradi epidemije dijakom in vajencem ni bilo omogočeno opravljanje obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti, se jim te priznajo kot opravljene.

 

Dodatno o Zakonu:

https://www.tgzs.si/wp-content/uploads/ZIUZEOP.pdf

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

 

The Secondary School of Gastronomy and Tourism Ljubljana

 

Preglov trg 9 

1000 Ljubljana

T:01/ 540 92 40
F:01/ 540 85 89
E:info@ssgtlj.si 

PIC no.: 945422626

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.