ssgtlj002-2 ssgtlj003-3 ssgtlj-web-banner ssgtlj-web-banner2 ssgtlj-web-banner3 ssgtlj001-1

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

70 LET - ŠOLA S TRADICIJO

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

       banner ssgtlj

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda:

Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana
Preglov trg 9
1000 Ljubljana

Tel: 01 540 92 40
Fax: 01 540 85 89

e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odgovorna uradna oseba:

Marjeta Smole, ravnateljica
Tel.: 01 540 92 40
Fax: 01 540 85 89
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Datum zadnje spremembe:

29. 10. 2019

Dostopnost kataloga: - preko spleta:

                                   - v fizični obliki:

www.ssgtlj.si

Tajništvo šole: 9.00 – 10.30
                      14.00 – 15.00

 

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga 

2.1 Organigram in podatki o organizaciji zavoda 

Kratek opis delovnega področja zavoda:

Srednješolsko poklicno in srednje strokovno izobraževanje
Izobraževalni programi za mladino in odrasle

 • Gastronomske in hotelske storitve/SPI (3 leta)
 • Gastronomija in turizem/SSI (4 leta)
 • Gastronomija/PTI (2 leti)
 • Gastronomija in turizem/PT (1 leto)

 Tečaji za profesionalce in neprofesionalce
Nacionalne poklicne kvalifikacije

 • Dietni kuhar
 • Vodja cateringa
 • Pomočnik kuharja
 • Pomočnik natakarja
 • Turistični animator
Druge dejavnosti

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana
Preglov trg 9 1000 Ljubljana

Organigram zavoda

Organigram šole

2.2 Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Marjeta Smole, ravnateljica
Tel.:  01 540 92 40
Fax.: 01 540 85 89
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

2.3 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Notranji predpisi

Akt o ustanovitvi

Druge dejavnosti zavoda

Državni predpisi

Preusmeritev na državni register veljavnih predpisov
za področje delovanja zavoda:

- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

http://www.mizs.gov.si

- Uradni list RS:
http://www.uradni-list.si/

Državni zbor:
http://www.dz-rs.si/

Predpisi EU

EU portal:
http://europa.eu

2.4 Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra  predpisov)

Predlogi predpisov

Zavod ni predlagatelj predpisov.

2.5 Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 

Seznam strateških in programskih dokumentov

 • Letni delovni načrt zavoda za posamezno šolsko leto
 • Poročilo zavoda o doseženih ciljih in rezultatih v preteklem šolskem letu
 • Letno poročilo zavoda za preteklo koledarsko leto
 • Finančni načrt zavoda za posamezno koledarsko leto

2.6 Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov 

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

 • Vpis v programe srednješolskega izobraževanja
 • Postopek priznavanja izobraževanja v tujini
 • Obravnava dijakov v šolski svetovalni službi
 • Odločanje o dodelitvi posebnega statusa dijaka
 • Odločanje o pritožbah

2.7 Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja 

Seznam evidenc

Zavod ne vodi javnih evidenc.

2.8 Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 

Seznam zbirk

 • Popis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda
 • Interni pravni akti šole v skladu z zakonodajo za področje izobraževanja
 • Seznam dijakov šole
 • Seznam zaposlenih na šoli

2.9 Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov 

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa

 • Urnik
 • Šolski koledar
 • Šolska publikacija

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja 

Opis dostopa: - preko spleta:

                       - v fizični obliki:

www.ssgtlj.si

Tajništvo šole:  9.00 – 10.30
                       14.00 – 15.00

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja 

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov

Vpisni pogoji za  dijake
Vpisni pogoji za izobraževanje odraslih               Urnik
Šolski koledar
Subvencioniranje šolske prehrane